Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

Ochrona danych osobowych

Data ogłoszenia: 2023-01-20

Klauzula Informacyjna Ogólna dla klientów Szkoły Podstawowej w Leśnicach

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanych dalej RODO). Prawa osoby, które są określone w art. 15-22 niniejszego Rozporządzenia będą każdorazowo wnikliwie badane przez nasz Urząd.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Leśnicach, Leśnice 18a, 84-300 Lębork, tel. 59 8612088, e-mail: szkolalesnice@nwl.pl.

Inspektorem ochrony danych jest Bartosz Mendyk. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Pani/Pana danych, proszę skontaktować się pod adresem: iod@drmendyk.pl lub pod numer telefonu 507 054 139

Dane osobowe Interesantów zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Szkołę Podstawową w Leśnicach ustawowych zadań publicznych określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przesłanek określonych w art. 6 ust. 1 a, b, c, d, e RODO. Przetwarzanie danych szczególnych kategorii będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 a, b, c, g, h, j RODO. Przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa zgodnie z art. 10 RODO wolno dokonywać wyłącznie pod nadzorem władz publicznych lub jeżeli przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.

W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3.
W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych Klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty  upoważnione
na podstawie przepisów prawa, które reguluje cel przetwarzania.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Szkołę Podstawową w Leśnicach w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wnioski dotyczące prawa osoby, której dane dotyczą można składać osobiście w kancelarii Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej, pocztą lub faxem. Urząd zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości osoby, która składa wniosek.

Co to jest RODO i jaki jest cel jego wprowadzenia?

RODO to skrót od Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, inny skrót często spotykany
to GDPR (General Data Protection Regulation). Pełna nazwa aktu, który regulować będzie przetwarzanie danych osobowych to: „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

Główny cel wprowadzenia RODO to zmniejszenie zróżnicowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych między poszczególnymi krajami Unii Europejskiej  oraz zwiększenie zabezpieczeń przetwarzania ochrony danych osobowych, tak by przepisy prawa nadążały za zmieniającą się technologią.

Co to są dane osobowe?

Są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

W praktyce mogą to być wszelkie dane dotyczące osoby fizycznej. Warto pamiętać, że dane osobowe możemy znaleźć nie tylko w dowodzie osobistym czy paszporcie. Danymi będą również numer telefonu czy adres email, a więc informacje, które często nie są chronione z należytą starannością.


Data publikacji: 20.01.2023 (09:01)Data aktualizacji: 20.01.2023 (09:01)
Osoba publikująca: Redaktor LeśniceOsoba modyfikująca: Redaktor Leśnice
Autor: Redaktor Leśniceliczba wejść: 1579

Przejdź do góry strony