przejdź do wersji normalnej (graficznej)

Boczne menu


Drukuj

Skargi i wnioski

Ogólne informacje dotyczące skarg i wniosków

Przedmiot skargi lub wniosku

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Natomiast przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć skargę lub wniosek

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

W jakiej formie można wnosić skargi i wnioski

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. 

Skargi i wnoiski można złożyć osobiście do dyrektora szkoły w każdą środe w godzinach 13.00-14.00.

Co powinna zawierać skarga lub wniosek

Zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków skargi oraz wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego, adres do korespondencji. Ponadto skargi winny zawierać zwięzłe i rzeczowe określenie zarzutu / problemu.

Termin załatwienia skargi lub wniosku

Organ właściwy do załatwienia skargi lub wniosku powinien załatwić skargę lub wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się skarżącego (wnioskodawcę).

W przypadku niezałatwienia skargi we wskazanym terminie, organ właściwy do załatwienia skargi jest obowiązany zawiadomić skarżącego, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

Natomiast w razie niemożności załatwienia wniosku w ww. terminie, właściwy organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w Dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

Rozpatrzenie skargi lub wniosku następuje po uzyskaniu stanowisk merytorycznych lub gminnych jednostek organizacyjnych oraz w miarę potrzeb dokumentacji prowadzonej przez komórki organizacyjne urzędu / gminne jednostki organizacyjne, których zarzuty/zagadnienia dotyczą.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 

Data publikacji: 19.07.2023 (07:42)Data aktualizacji: 19.07.2023 (07:42)
Osoba publikująca: Redaktor LeśniceOsoba modyfikująca: Redaktor Leśnice
Autor: Redaktor Leśniceliczba wejść: 1932

Copyright © Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Leśnicach, Leśnice 18a, 84-300 Leśnice